استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار، کتابخانه های دانشگاهی

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار، کتابخانه های دانشگاهی

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….122پیوست 1. معرفی شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………………………….123پیوست2. معرفی دانشگاه های شهرستان سبزوار………………………………………………………………………………..119پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………134سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….138 فهرست جداولجدول 4-1 […]

بررسی کمّی عناوین نشریات کتابخانه های دانشگاهی سبزوار، وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی سبزوار، کتابخانه های دانشگاهی

بررسی کمّی عناوین نشریات کتابخانه های دانشگاهی سبزوار، وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی سبزوار، کتابخانه های دانشگاهی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..62مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..634-1 یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….634-1-1 وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های […]

رویکرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی، روش های آموزش مهارت های اجتماعی، علل نقص در مهارت‌های اجتماعی

رویکرد جدید در تدریس مهارت‌های اجتماعی، روش های آموزش مهارت های اجتماعی، علل نقص در مهارت‌های اجتماعی

قضاوت اخلاقی: موقعیت های اجتماعب مربوط به آداب و اصول اخلاقی را ارزیابی می کنند. […]