ورود ذهن آگاهی به حیطه ی روان درمانی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، برانگیختگی فیزیولوژیکی

ورود ذهن آگاهی به حیطه ی روان درمانی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، برانگیختگی فیزیولوژیکی

تمرکز کنونی بر هوشیاری آگاهانه در روان درمانی، یک راهبرد اصلاحی بر جریان های درمانی […]

نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه، اختلال اضطراب فراگیر

نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه، اختلال اضطراب فراگیر

با وجود این که شباهت هایی میان نگرانی بهنجار و نگرانی مرتبط با اختلال اضطراب […]