با توجه به این که نگرانی خصیصه معمول در اختلالات اضطرابی، ویژگی های جمعیت شناختی، اختلال اضطراب فراگیر

با توجه به این که نگرانی خصیصه معمول در اختلالات اضطرابی، ویژگی های جمعیت شناختی، اختلال اضطراب فراگیر

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………….. 137فهرست جداولعنوان صفحهجدول 4-1 : شاخص های توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت […]

نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه، نقش نگرانی در آسیب شناسی روانی

نگرانی بیمارگونه و اختلال اضطراب فراگیر، نگرانی بهنجار و نگرانی بیمارگونه، نقش نگرانی در آسیب شناسی روانی

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) […]