سیر اختلال اضطراب فراگیر در، اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر

سیر اختلال اضطراب فراگیر در، اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر

تعمیم یافته پردازش عاطفیشناخت داغباور هیجانیتغییر مرتبه دومارزیابی مبتنی بر عاطفهمرکزیتجربینیمکره راستتلویحیضمنیهیجانیاختصاصیتیزدل (1993) با انتقاد […]