راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :……………………81جدول4-8. ضرایب […]

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، یافته های استنباطی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، یافته های استنباطی

3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :……………………………………………………………………..713-6 پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی((MSLQ :………………………………………………………………………………….72 3-6-1-معرفی پرسشنامه […]

عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

2-2-1-5-7-7 زندگی باشوق :…………………………………………………………………………………………….40 2-2-1-5-7-8 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :………………………………………………………………………..41 2-2-1-5-7-9 پیوند و خدمت […]