اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری، نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر، مدل ایده آل توسعه پایدار

اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری، نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر، مدل ایده آل توسعه پایدار

2-4-2-1- دیدگاه پرنشیب و آزار دهنده توسعه پایدار:در این دیدگاه به منابع طبیعی به عنوان […]

توسعه پایدار شهری، شبکه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی

توسعه پایدار شهری، شبکه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی

جدول شماره (18)توصیف مفهوم شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..169نمودارشماره(18)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم شبکه های اجتماعی……………………………………………………………..169جدول شماره (4-3-1) […]

انسجام خانوادگی، توسعه ی پایدار، مشارکت اجتماعی

انسجام خانوادگی، توسعه ی پایدار، مشارکت اجتماعی

جدول شماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد………………………………………………………………………………160نمودارشماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….160جدول شماره(7)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و […]