راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، یادگیری خودتنظیمی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، یادگیری خودتنظیمی

یادگیری خودتنظیمی، سازهای ارزشمند در تعلیم وتربیت جدید است. ایجاد خودتنظیمی و خودکنترلی در دانشآموزان […]

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

6- بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان پسر سوم دبیرستان رابطه مثبت وجود […]

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

جدول شماره 7-4 : نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش […]