ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی، اهداف سنجش اثربخشی آموزشی، ارزیابی اثر بخشی آموزش

ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی، اهداف سنجش اثربخشی آموزشی، ارزیابی اثر بخشی آموزش

-تعیین میزان توانایی ایجاد شده دراثرآموزش ها برای دستیابی به اهداف-تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی-تعیین […]