سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد، بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد، بررسی انگیزه های استناد

سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد، بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد، بررسی انگیزه های استناد

بورمن و دانیل (2008) نیز به بررسی جایگاه استناد در مقالات پرداختند. آنها مقالات را […]

ارزش استنادها به آثارایرانی به طور کلی و در حوزه شیمی، سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد، اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی

ارزش استنادها به آثارایرانی به طور کلی و در حوزه شیمی، سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد، اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی

از میان رشته‌های مختلف مورد بررسی، نویسندگان مختلف اذعان کرده‌اند که رشته شیمی پرتولید‌ترین و […]