تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، فرایند یادگیری سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی

تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، فرایند یادگیری سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی

استاتا براساس دوجنبه‌ی اساسی یادگیری فردی وتیمی را ازیادگیری سازمانی متمایزمی کند. اول اینکه یادگیری […]