ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند

ب) از سوی دیگر برنامههای آموزشی در مدارس سنتی، اکثراً به صورت معلم محور بوده […]