نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت، ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر، سیستم اطلاعات مدیریت

نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت، ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر، سیستم اطلاعات مدیریت

در سازمان‌های امروزی نقش‌های مدیران نسبت به گذشته پیچیده تر گردیده است. مک لئود (1990) […]

سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران، مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران، مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت

2. سیستم خبره می‌تواند رفتار هوشمندانه خود را نمایش دهد: این سیستم با جمع آوری […]