صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی، مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی، برون گرایی و روان نژندی

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی، مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی، برون گرایی و روان نژندی

آمیگدال ، رابطه بین محرک و تقویت آموخته شده است . مرکز ارتباط عصبی با […]

سازمان بهداشت جهانی، افزایش کیفیت زندگی، عزت نفس و شادکامی

سازمان بهداشت جهانی، افزایش کیفیت زندگی، عزت نفس و شادکامی

جدول(4-4-2-) نتایج تحلیل باکس، بررسی تساوی کواریانس های دو گروه…………………………………………95جدول 3-4 نتایج کلی تحلیل مانوا…………………………………………………………………………………………………………….96جدول […]

ابزار گردآوری اطلاعات، یافته های استنباطی، یافته های استنباطی

ابزار گردآوری اطلاعات، یافته های استنباطی، یافته های استنباطی

1-3-نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….812-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..813-3-نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………….811-3-3-ملاک‌های انتخاب نمونه……………………………………………………………………………………………………………….822-3-3-ملاک‌های حذف نمونه………………………………………………………………………………………………………………….824-3-متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….835-3 ابزار گردآوری اطلاعات […]

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی، مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی، مولفه های اساسی عزت نفس

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی، مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی، مولفه های اساسی عزت نفس

شادی در نظریه فرلو………………………………………………………………………………………………………………………………….51مؤ لفه های تشکیل دهنده شادمانی………………………………………………………………………………………………………….52عواطف مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………………………………………52صفات شخصیتی و روان […]

مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی، تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران، دیدگاه های زمینه ای در مورد شادی

مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی، تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران، دیدگاه های زمینه ای در مورد شادی

تأثیر ورزش در شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………….26تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران…………………………………………………………………………………………..27تأثیر ورزش در کاهش افسردگی………………………………………………………………………………………………………………..28تأثیر […]