5 آوریل -

روایی ابزار اندازه گیری، جمع بندی مبانی نظری، ابزار اندازه گیری

2-2صلاحیت های معلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 521-2-2صلاحیتهای شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..522-2-2صلاحیت های عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….523-2-2صلاحیتهای مهارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 533-2ارتباط متقابل معلم و دانش آموز…………………………………………………………………………………………………………………………..554-2نقش معلم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….565-2وظایف و مسئولیت های معلم………………………………………………………………………………………………………………………………576-2خصوصیات ذاتی معلم…………………………………………………………………………………………………………………………………………58بخش سوم:پیشینه تحقیقالف)تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61ب)تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64ج)جمع بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..66 د)چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………68فصل سوم:روش شناسی تحقیق1-3مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70 2-3روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. […]

Read More
5 آوریل -

مصرف کننده، ارزشیابی، بخش دوم

1-1-14-2محاسن و معایب آزمونهای تشریحی…………………………………………………………………………………………………………..402-1-14-2قواعد تهیه سوالهای تشریحی……………………………………………………………………………………………………………………..402-14-2آزمونهای کوته پاسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41 1-2-14-2محاسن و معایب سوالهای کوته پاسخ………………………………………………………………………………………………………….412-2-14-2قواعد تهیه سوالهای کوته پاسخ………………………………………………………………………………………………………………… 423-14-2آزمونهای صحیح-غلط…………………………………………………………………………………………………………………………………..43 1-3-14-2محاسن و معایب آزمونهای صحیح-غلط……………………………………………………………………………………………………..432-3-14-2قواعد تهیه سوالات صحیح-غلط………………………………………………………………………………………………………………..444-14-2آزمونهای چند گزینه ای………………………………………………………………………………………………………………………………..451-4-14-2محاسن و معایب آزمونهای چند گزینه ای……………………………………………………………………………………………………4515-2روشهای مختلف […]

Read More
5 آوریل -

ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی آغازین، ارزشیابی آموزشی

1-10-2مرحله ی طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………….252-10-2مرحله ی فرآیندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………253-10-2مرحله ی فرآورده ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….2611-2استانداردهای ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………261-11-2استانداردهای اخلاقی و قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….262-11-2استانداردهای کارآوری و سودبخشی……………………………………………………………………………………………………………….26 3-11-2استانداردهای قابلیت اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………274-11-2استانداردهای صحت و دقت………………………………………………………………………………………………………………………….2712-2استانداردهای توانایی های حرفه ای معلمان………………………………………………………………………………………………………….2713-2انواع ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….281-13-2دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و اهداف استفاده از آنها………………………………………………………………..281-1-13-2ارزشیابی آغازین […]

Read More
5 آوریل -

مراحل ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، آموزش و یادگیری

………………………………52-3-1اهمیت عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54-1هدفهای تحقیق1-4-1هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62-4-1اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها1-6-1تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..82-6-1تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..9فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبخش اول:ارزشیابی1-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122-2تعاریف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123-2تاریخچه ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………144-2اهمیت و ضرورت ارزشیابی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 175-2هدف ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..196-2نقش ارزشیابی در آموزش و یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….217-2جایگاه عنصر ارزشیابی و ارتباط آن […]

Read More
5 آوریل -

اندازه گیری کیفیت خدمات، اعتقاد و اعتماد، قابلیت اطمینان

منبع:( پاراسورامان و زیتامل،1991)قبل از توضیح هر یک از ابعاد ، ابتدا ضروری است توضیحی درباره ی روند تکامل مقیاس سروکوال ارائه شود . پاراسورامان در مدل اولیه خود که در سال 1985 ارائه داد . ابعاد ده گانه به […]

Read More
5 آوریل -

اندازه گیری کیفیت خدمات، کیفیت ارائه خدمات، نظام های اطلاعاتی

5 مدل کیفیت خدمات عملکردی کیفیت خدمات باید به عنوان یک نگرش، مفهوم پردازی و قابل اندازه گیری شود. در واقع عملکرداساس یافته SERVPERFدر مقایسه با سرکوال، لایقترو کار آمدتر است، زیرا شماری از آیتم های مربوطه را مستقیماً تاحد […]

Read More
5 آوریل -

تعریف کیفیت خدمات، خدمت به مشتری، مراکز آموزشی

2- خدمات خصوصی انتفاعی : برای مثال موسسات خیریه، موسسات مذهبی، موسسات تحقیقاتی،انجمنها وموسسات هنری.3- خدمات خصوصی غیرانتفاعی: برای مثال خدمات شهری (آب، برق، تلفن،…)، هتلها، فرودگاهها، رستوران ها، مشاوران حقوقی، موسسات تفریحی، بانکها ی خصوصی، شرکتهای بیمه، آژانسهای تبلیغاتی، […]

Read More
5 آوریل -

اصول مدیریت خدمت، ویژگی های خدمات، بهره وری سرمایه

3-مدیریت خدمت، رویکردی کل نگر است که بر اهمیت همکاری های چند وظیفه ای وداخل سازمانی تاکید دارد (نه فقط بر تخصص گرایی و تقسیم کار).4- مدیریت کیفیت، قسمت جدایی ناپذیری از مدیریت خدمت است و یک مبحث مجزا ازهم […]

Read More
5 آوریل -

کیفیت خدمات درآموزش عالی، کیفیت خدمات آموزش عالی، کیفیت خدمات در آموزش

هرسهامداری در آموزش عالی مثل(دانشجویان، دولت و بخشهای حرفه ای ) بسته به نیازهایشان دیدگاه ویژه ای از کیفیت دارند.احتمال اینکه پرداخت شهریه و ساختار تحصیلی جدید، توجه دانشگاهها را به دانشجویان افزایش دهد، وجود دارد نوشته های مربوط به […]

Read More
5 آوریل -

تعریف مشتری از کیفیت، کیفیت در آموزش عالی، انتظارات مشتریان

کیفیت راماک جین وبوردن (1995) چنین تعریف می کنند : کیفیت ویژگی است که افراد به چیزی یا پدیده ای نسبت می دهند(بازرگان،2010)کیفیت آموزش و پرورش از دید عمادزاده(1381) بدین گونه است: کیفیت آموزش و پرورش، درحقیقت بستگی به کیفیت […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575