ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی، جمع بندی از مبانی نظری، محتوای کتاب های درسی

ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی، جمع بندی از مبانی نظری، محتوای کتاب های درسی

از جمله اصول اساسی که در برنامه درسی نظام آموزشی هر جامعه مطرح است، کاربرد […]

ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی، اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی، کشورهای در حال توسعه

ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی، اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی، کشورهای در حال توسعه

–ب م ک–ب م ش–––س م ش اااا––استنباط از این جدول نشان می دهد هر […]

مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل، روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب، جمع بندی مطالب

مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل، روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب، جمع بندی مطالب

به منظور بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب مراحل زیر انجام می شود:1) انتخاب […]