نگریستن به زنان و کودکان به عنوان جزئی از اموال، روابط اجتماعی ناسالم و روابط با دوستان ناباب، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی

نگریستن به زنان و کودکان به عنوان جزئی از اموال، روابط اجتماعی ناسالم و روابط با دوستان ناباب، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی

بنابراین مردان برای حفظ وجه اجتماعی و خانوادگی تصویری (ذهنی و عملی) خشن از خود […]