بر حسب جنسیت، فهرست جداول، مقطع متوسطه

بر حسب جنسیت، فهرست جداول، مقطع متوسطه

ب)منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………128ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..130فهرست جداولعنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحهجدول(1-1)نوع رفتار معلم برای گروه کنترل و آزمایش………………………………………………………………………………………………….9جدول (1-4)آماره های توصیفی میانگین نمره […]

دوره ابتدایی، بر حسب جنسیت، دوره متوسطه

دوره ابتدایی، بر حسب جنسیت، دوره متوسطه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها1-4مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..772-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر […]

روایی ابزار اندازه گیری، جمع بندی مبانی نظری، ابزار اندازه گیری

روایی ابزار اندازه گیری، جمع بندی مبانی نظری، ابزار اندازه گیری

2-2صلاحیت های معلمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 521-2-2صلاحیتهای شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………..522-2-2صلاحیت های عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….523-2-2صلاحیتهای مهارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 533-2ارتباط متقابل معلم و دانش آموز…………………………………………………………………………………………………………………………..554-2نقش معلم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….565-2وظایف […]

مصرف کننده، ارزشیابی، بخش دوم

مصرف کننده، ارزشیابی، بخش دوم

1-1-14-2محاسن و معایب آزمونهای تشریحی…………………………………………………………………………………………………………..402-1-14-2قواعد تهیه سوالهای تشریحی……………………………………………………………………………………………………………………..402-14-2آزمونهای کوته پاسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41 1-2-14-2محاسن و معایب سوالهای کوته […]