ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی آغازین، ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی آغازین، ارزشیابی آموزشی

1-10-2مرحله ی طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………….252-10-2مرحله ی فرآیندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………253-10-2مرحله ی فرآورده ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….2611-2استانداردهای ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………261-11-2استانداردهای اخلاقی و قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….262-11-2استانداردهای کارآوری و سودبخشی……………………………………………………………………………………………………………….26 […]

مراحل ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، آموزش و یادگیری

مراحل ارزشیابی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، آموزش و یادگیری

………………………………52-3-1اهمیت عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54-1هدفهای تحقیق1-4-1هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62-4-1اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65-1فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها1-6-1تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..82-6-1تعریف […]