تعدیلکنندههای رابطه کمالگرایی با فرسودگی ورزشی، همبستههای روانشناختی کمالگرایی کلی، کمالگرایی و فرسودگی ورزشی

تعدیلکنندههای رابطه کمالگرایی با فرسودگی ورزشی، همبستههای روانشناختی کمالگرایی کلی، کمالگرایی و فرسودگی ورزشی

اسکنلن ، استین ، راویزا (1991)، هنشن (2000)، زینسر ، بانکر و ویلیامز (2000) تأثیرات […]