کشورهای در حال توسعه، سبک زندگی سلامت محور، کشورهای توسعه یافته

کشورهای در حال توسعه، سبک زندگی سلامت محور، کشورهای توسعه یافته

5-3-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..1365-4-راهکارهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….1385-5-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….138منابع………………………………………………………………………………………………………………………………140فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه:سلامتی یکی از بنیادی ترین نیازهای […]

ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ، باورهای غیرمنطقی، بی ثباتی هیجانی

ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ، باورهای غیرمنطقی، بی ثباتی هیجانی

برون گرایی در برابر درون گرایینیرومندی خود در برابر آشفتگیتمایل به پیشرفتمهربانیخلوصگلدبرگ (1990)خود سنجیشادخوییثبات هیجانیبا […]