عدم تحمل بلاتکلیفی، حساسیت اضطرابی، اضطراب اجتماعی

عدم تحمل بلاتکلیفی، حساسیت اضطرابی، اضطراب اجتماعی

جدول 4-16 تحلیل واریانس مربوط به رگرسیونهای متعدد و اضطراب اجتماعی در دانشجویان پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………….88جدول4-17 تعیین […]

اختلالات ناشی از مصرف بلندمدت مواد استنشاقی، آمفتامین و اختلالات وابسته به آن، و اختلالات وابسته به آن

اختلالات ناشی از مصرف بلندمدت مواد استنشاقی، آمفتامین و اختلالات وابسته به آن، و اختلالات وابسته به آن

اثرات روان‌شناختی ناشی از مصرف نیکوتین، شامل اثرات خوشایند اولیه مانند احساس آرامش عضلانی و […]