تعریف مفاهیم اساسی ملاک‌های وابستگی به مواد، اختلالات وابسته به مواد، سازمان بهداشت جهانی

تعریف مفاهیم اساسی ملاک‌های وابستگی به مواد، اختلالات وابسته به مواد، سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی الگوی خود را در تدوین مفاهیم ((نشانگان وابستگی))قرار داده است که به […]