نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، پیامدهای رفتارهای ضدتولید، نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، پیامدهای رفتارهای ضدتولید، نظریه یادگیری اجتماعی

-متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، جنس، سابقه کار، نژاد)برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی با رفتارهای ضدتولید ارتباط دارند، مخصوصاً […]

طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان، پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، رفتارهای ضدتولید

طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان، پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، رفتارهای ضدتولید

ویژگی‌های شغل مثل: استقلال، هویت وظیفه.ویژگی‌های گروه کاری مثل: هنجارهای منحرف.فرهنگ سازمانی مثل:کنترل‌های حفاظتی خصوصی.بی‌عدالتی […]

شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، رفتارهای کناره‌گیرانه

شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، پیشایندهای رفتارهای ضدتولید، رفتارهای کناره‌گیرانه

2-1-3-3 خرابکاری «نابود کردن یا تخریب فیزیکی اموال و دارایی‌های کارفرما (سازمان) به طوری که […]