5 آوریل -

ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی اجتماعی، رویدادهای زندگی

چند دهه گذشته شاهد تکامل تدریجی نظریه اسناد بوده ایم؛ فرمول بندی مفهومی ای که به اثبات رسیده است تا حدّ زیادی حاصل بررسی های پژوهشی در حوزه های روانشناسی اجتماعی، رشد کودک و آسیب شناسی روانشناختی است (جونز و […]

Read More
5 آوریل -

ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی، ویژگیهای شخصیت

نمرات بالاآرام، خونسرد، غیرهیجانی، باقدرت مطمئن، متکی به نفسوانرنجوری(N)نگران، عصبی، هیجانی، نامطمئن، بی کفایت و ترسوتودار، متین، بی اشتیاق، نجوش، تکلیف مدار، کناره گیر، آرامانعطاف پذیری(O)کنجکاو، باعلایق متنوع، خلاق، مبتکر، تخیلی، غیرسنتیخودخواه، بدخلق، بدگمان، تکرو، کینه توز، بی ثبات، تأثیرپذیرمطلوب […]

Read More
5 آوریل -

روان رنجورخویی، فعالیت اجتماعی، تغییرات زندگی

عزت نفس کمتنیدهنامعقولخجالتیدمدمیپرخاشگرسردخودمحورغیرشخصیتکانشیجامعه ستیزخلاقواقعه بین از نظر آیزنگ، آنچه تعیین کننده جایگاه فرد در بعد برونگرایی(E) است سطح پایه انگیختگی مغزی است. برونگرایان سطح پایه انگیختگی مغزی کمتری دارند و بنابراین به تحریک بیشتری نیازمندند. در مقابل درونگرایان سطح بالایی […]

Read More
5 آوریل -

تبیین های رفتاری، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی

دارای قابلیت آزمایش تجربی ( با حضورشان در رفتار اشخاص در طول زمان)همپوشی داشتن با همدیگر(مثل همپوشی صفات پرخاشگری و خصومت)دارای قابلیت تغییر برحسب موقعیت (پروین 1381). آلپورت صفات را به دو دسته فردی و مشترک تقسیم نمود؛ صفات فردی […]

Read More
5 آوریل -

مدل پنج عاملی شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، یژگیهای شخصیتی

درک روان تحلیلگری از ساخت شخصیت، در ارتباط با مراحل تحول، دارای سه بُعد ژنتیک است:اول آنکه صحبت از پدیدآیی تشکیل و درهم تنیدگی کشاننده های جزیی است که برای ایجاد “موضوع” یا عشق در قالب شیء یعنی تجسد عشق، […]

Read More
5 آوریل -

اختلال اضطراب تعمیم یافته، نظریه های رفتاری نگر، نظریه های رفتاری

گفته می شود اضطراب آمیزه پیچیده ای از هیجانهای ناخوشایند و شناختهایی است که بیشتر به سمت آینده گرایش دارد و نه تنها عناصر شناختی/ذهنی بلکه عناصر فیزیولوژیکی و رفتاری هم دارد. اضطراب در سطح شناختی/ذهنی، خلق منفی، نگرانی در […]

Read More
5 آوریل -

تعاریف و اصطلاحات، اختلالات اضطرابی، دانش آموزان دختر

1-5 اهداف تحقیقهدف کلّی: تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی و اسنادهای علّی مذهبی و غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان اهداف جزئی:تعیین رابطه اسنادهای علّی مذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان دخترتعیین رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی با اضطراب امتحان دانش آموزان […]

Read More
5 آوریل -

دانش آموزان دبیرستانی، مدل پنج عاملی شخصیت، نظریه های انگیزشی

در مجموع، “اضطراب امتحان” اصطلاحی است کلی، که به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره تواناییهایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند امتحان است، موقعیتهایی که […]

Read More
5 آوریل -

عوامل محیطی و اجتماعی، ویژگیهای شخصیتی، راهبردهای درمان

فهرست شکلها و نمودارهاشکل 2-1: مدل سه سیستمی لانگ ………………………………………………………………………………………………. 14نمودار 4-1: نمودار هیستوگرام نمرات اضطراب امتحان ……………………………………………………………………. 80فصل اوّلمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقتعاریف متغیرهای تحقیقاهداف تحقیقفرضیه ها و سؤالات تحقیق 1-1: مقدمه“اضطراب امتحان”، به عنوان یک پدیده شایع و […]

Read More
5 آوریل -

ویژگیهای شخصیتی، ماتریس همبستگی، یژگیهای شخصیتی

جدول 4-1: شاخصهای توصیفی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………… 80 جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات اضطراب امتحان ………………………………………………………………………. 81جدول 4-3: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان ………………………………………………. 81جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی در دانش آموزان […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575