مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب، یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل، مدل های مختلف فضاهای یادگیری

مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب، یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل، مدل های مختلف فضاهای یادگیری

2-2-6 مفهوم یادگیری الکترونیکیهمانگونه که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از فرایندهای کاری روزمره […]