شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم، ملاحظات و جمع بندی نظریه فرافوردیسم، مدیریت کیفیت فراگیر

شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم، ملاحظات و جمع بندی نظریه فرافوردیسم، مدیریت کیفیت فراگیر

اسپنسر(1994) معتقد است که شایستگی خـصوصیات فردی قابل انـدازه گیری از قبیل خصوصیات، ویژگی ها، […]