مهارت های شناختی، به تفکیک دروس، فهرست جداول

مهارت های شناختی، به تفکیک دروس، فهرست جداول

5-4. محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………133 5-5. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….1335-6. پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..134ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….135منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………153 فهرست جداول2-1- جدول اریکسون 1…………………………………………………………………………………………………….362-2- […]

مراحل و فرایند انجام اعتبارسنجی، فرایندهای انجام ارزشیابی درونی، برنامه ریزی راهبردی

مراحل و فرایند انجام اعتبارسنجی، فرایندهای انجام ارزشیابی درونی، برنامه ریزی راهبردی

مشارکت جامع اعضای هیات علمی وکارکنان در امر برنامه ریزی وارزشیابی موسسه .انواع اعتبارسنجی، کارکردها […]

الگوی طبیعت گرایانه و مشارکتی، الگوهای مبتنی بر نظر خبرگان، الگوهای ارزشیابی آموزشی

الگوی طبیعت گرایانه و مشارکتی، الگوهای مبتنی بر نظر خبرگان، الگوهای ارزشیابی آموزشی

فرایند: جریان یاددهی یادگیری، فرایند ساختی و سازمانی و…محصول(برونداد واسطه ای): نتایج واسطه ای بدست […]

تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران، ارزیابی آموزشی و الگوهای آن، سرمایه گذاری در بخش آموزش

تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران، ارزیابی آموزشی و الگوهای آن، سرمایه گذاری در بخش آموزش

با آنکه در گذشته تنها سرمایهی مادی به عنوان عامل توسعه محسوب میشد لیکن با […]