پیش‌زمینه‌های فکری و فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان، آموزش فلسفه به کودکان، فلسفه برای کودکان

پیش‌زمینه‌های فکری و فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان، آموزش فلسفه به کودکان، فلسفه برای کودکان

لیپمن استاد سابق دانشگاه کلمبیا و مدیر مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان، برنامه فلسفه برای […]

تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات، آموزش فلسفه به کودکان، هانس گئورگ گادامر

تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات، آموزش فلسفه به کودکان، هانس گئورگ گادامر

ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی گادامر برای محتوای «برنامه فلسفه برای کودکان» چه می‌تواند باشد؟ره‌آورد هرمنوتیک فلسفی […]