فرهنگ کار در کلام بزرگان و ادبیات فارسی، فرهنگ کار در کلام دیگر ائمه معصوم، عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ کار

فرهنگ کار در کلام بزرگان و ادبیات فارسی، فرهنگ کار در کلام دیگر ائمه معصوم، عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ کار

2-3-1 وجدان کار ……………………………………………………………………………………………………………………………..37 2-3-2 اخلاق کار ………………………………………………………………………………………………………………………………38 2-3-3 تعهد کار ………………………………………………………………………………………………………………………………..39 2-3-4 کار شایسته […]