5 آوریل -

مدیریت مشارکتی در کتابخانه، اهداف مدیریت مشارکتی، مراکز اطلاع رسانی

2-1-9-3-2. اهداف مدیریت مشارکتیالف. هر فرد در یک سازمان، جزیی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی است دارای قدرت تفکر و هوش و استعداد که با تجربه‌های گرانقدر آمیخته شده و در صورتی که زمینه و […]

Read More
5 آوریل -

برنامه ریزی فرایند، توزیع بهینه قدرت، ساختار سازمانی

اطلاعات طراحی شده برای ایجاد درک وظایف و ارتباط با دیگر وظایف سازمانی (منطق شغلی)؛اطلاعاتی درباره رویه‌ها و روش‌های سازمان؛بازخورد به زیردستان در زمینه عملکردشان؛اطلاعاتی درباره‌یک شخصیت ایدئولوژیک به منظور القای حس مسئولیت (آموزش اهداف) کارمندان کتابخانه در هر سطحی […]

Read More
5 آوریل -

برنامه ریزی استراتژیک، ابعاد سلامت سازمانی، اثربخشی سازمان

مسیر هدف: درون‌ یک جو سالم به دلیل این که کارکنان در تنظیم اهداف مشارکت دارند می توانند اولویت‌های بخش خود و اهداف درون سازمانی را تشخیص دهند.رهبری: رهبران به عنوان عامل تعیین کننده ای برای سوددهی و اثربخشی سازمان […]

Read More
5 آوریل -

اثربخشی سازمان، سلامت سازمانی، مدیریت عملکرد

2-1-5. نظریه‌های سازمان سالماز دیدگاه دیویس زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند بجای می آورند و به سلامت روانی آنان کمک شود و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می‌یابند. آنان بیشتر کاری شوق انگیز […]

Read More
5 آوریل -

مفهوم سلامت سازمانی، پیامدهای ضعف سلامت، مدیران و کارکنان

2-1-3-1. پیامدهای ضعف سلامتپیامدهای ضعف سلامت سازمانی در مشکلات سازمان و روابط حاکم بر محیط کار مشهود است، که عوامل آن به قرار ذیل می باشد.الف. مشکلات سازمانی عدم خشنودی شغلی؛غیبت‌های متوالی در سازمان؛افزایش ضایعات و حوادث ناشی از کار؛کم […]

Read More
5 آوریل -

احساس مسئولیت، انعطاف پذیری، روابط انسانی

بر اساس ابعاد و ویژگی‌هایی که مایلز، بنیس، سرجیووانی، آرگریس، پارسونز و همکاران برای سازمان‌های سالم قائلند، ساعتچی آنها را به شرح زیر بیان می کند:اهداف موسسه برای اکثریت کارکنان سازمان روشن است و کلیه فعالیت‌ها در جهت اهداف سازمانی […]

Read More
5 آوریل -

ارزش های سلامت سازمانی، نظریه های سازمان سالم، مفهوم سلامت سازمانی

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه روحیه است که بر اساس پرسش‌های شماره 20 تا 23 پرسشنامه سنجیده شده است.نوآوری الف. تعریف مفهومی: سازمان سالم به ایجاد رویه‌های جدید، حرکت به سوی هدف‌های تازه، تولید فرآورده‌های نو، دگرگون سازی خود […]

Read More
5 آوریل -

توزیع بهینه قدرت، کفایت حل مشکلات، سازگاری با محیط

تعیین میزان مولفه ” توزیع بهینه قدرت ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛ تعیین میزان مولفه ” کاربرد منابع ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛ تعیین میزان مولفه ” اتحاد و همبستگی ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛ تعیین میزان مولفه ” روحیه […]

Read More
5 آوریل -

ارزیابی سلامت سازمانی، ابعاد سلامت سازمانی، عوامل جمعیت شناختی

شرح و بیان مسئله پژوهشتوسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمان‌های متنوع و متعددی را بوجود آورده است. توسعه نیازمندی‌های متعددی که منشا آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می‌باشد، بر اهمیت سازمان […]

Read More
5 آوریل -

شرح و بیان مسئله، توزیع بهینه قدرت، ب رشته تحصیلی

جدول 4-17. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه‌های مؤلفه ششم 88جدول 4-18. نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین با میانگین فرضی(3X=) 88جدول 4-19. فراوانی و درصد پاسخگویان نسبت به گویه‌های مؤلفه هفتم 89جدول 4-20. نتایج آزمون t تک […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574