اثربخشی مداخلات روانشناختی یکپارچه شده با مذهب و معنویت، اثربخشی مداخلات مبتنی بر روان نمایشگری، گروه درمانی شناختی

اثربخشی مداخلات روانشناختی یکپارچه شده با مذهب و معنویت، اثربخشی مداخلات مبتنی بر روان نمایشگری، گروه درمانی شناختی

اسمیت، مک کالو و پل (2003)، با روش فرتحلیل، به بررسی 147 پژوهش، در زمینه […]

یکپارچه سازی مذهب و معنویت در مداخلات سلامت روان، تأثیر مذهب و معنویت بر هیجانات مثبت، تأثیر مذهب و معنویت بر سلامت روان

یکپارچه سازی مذهب و معنویت در مداخلات سلامت روان، تأثیر مذهب و معنویت بر هیجانات مثبت، تأثیر مذهب و معنویت بر سلامت روان

2-4-4 تأثیر مذهب و معنویت بر سلامت روانبا شروع مطالعه ی علمی‌و مبتنی بر روش […]