5 آوریل -

راهبردهای توسعه روستایی، کشورهای در حال توسعه، ساختارهای اجتماعی

در برنامه دوم (1377- 1373) عمران و توسعه روستاها برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به عنوان سر فصلی مستقل در اسناد برنامه جای گرفت و تأکید بر توسعه صنعت در فضاهای روستایی، مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب […]

Read More
5 آوریل -

جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب، توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب، جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران

ضعف جسمانیضعف جسمانیفقرفقر شکل 2-1- تله محرومیت (چمبرز، 1376)این عوامل با هم ارتباط علیّ متقابل دارند و به گونهای خاص با هم گره خوردهاند؛ به نحوی که تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری مشکل است. چمبرز از این پدیده […]

Read More
5 آوریل -

کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها، مشکلات اداری اجرایی برنامههای عمرانی، عدم گسترش بخشنوین اقتصادی

در ایران دو دسته موانع مرتبط با فعالیتهای زراعی و اصلاحات اراضی مانع توسعه کشاورزی و روستایی بودهاند. یکی وجود ساختارهای کشاورزی قبلی و دوم موانع ایجاد شده پس از تبیین ساختارهای قبلی از آن جمله ورود دولت به روستا […]

Read More
5 آوریل -

فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته، تاریخچه توسعه روستایی در ایران، آثار و پیامدهای توسعه روستایی

2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستاییروستا بستر گسترده توسعه کشاورزی است. بنابراین، توسعه کشاورزی در روستا صورت میگیرد. توسعه روستایی مفهومی زنده از توسعه در بخشهای اقتصاد روستایی است. از جمله عوامل مؤثر بر روند رشد اقتصادی یک کشور منابع […]

Read More
5 آوریل -

کشورهای توسعه یافته، همکاریهای اقتصادی، کشورهای پیشرفته

محلیشکل 2-3- توسعه پایدار از دید سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (زاهدی، 1389).همچنین با توجه به مباحث ذکر شده در مورد پایداری مفروضات اصلی توسعه پایدار را میتوان به شرح زیر عنوان کرد (زاهدی، 1389):1.کنار گذاشتن تصور قدرتی انسان 2. […]

Read More
5 آوریل -

فعالیتهای اقتصادی، شاخص توسعه انسانی، سیاستهای محیطی

توسعه سیاسی یکی از شاخص‌های توسعه است، با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر، توسعه سیاسی با […]

Read More
5 آوریل -

افزایش کیفیت زندگی، هنجارهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی

عقلگرایی، رونق تفکر باز، آیندهنگری، پویای افکار، استقلال فکری، انسانگرایی و آرمانخواهی، ارتقای سطح آگاهی عقلگرایی، رونق تفکر باز، آیندهنگری، پویای افکار، استقلال فکری، انسانگرایی و آرمانخواهی، ارتقای سطح آگاهی تعصب تؤام باخرد،دلبستگی با دانش،ها دادن به اوقات فراغت، تلاش […]

Read More
5 آوریل -

کشورهای در حال توسعه، کهگیلویه و بویراحمد، واحدهای تولیدی کوچک

از طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی جمعیت 75 میلیون نفری کشور به شمار میآیند. به اعتباری میتوان آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور برشمرد، زیرا به رغم […]

Read More
5 آوریل -

کشورهای در حال توسعه، کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد

فهرست شکلها و نمودارهاعنوان صفحه شکل 2-1- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی………………………………………………………………………………………………14شکل 2- 2- شاخص اقتصادی و اجتماعی توسعه و نحوه ارتباط آنها باهم………………………………………………………………………16شکل 2-3- جنبههای توسعه پایدار از دید…………………………………………………………………………………………………………………………19شکل 2-4- تله محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29شکل 2-5- سلسله مراتب هرم توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………..36شکل 2-6- […]

Read More
5 آوریل -

شهرستان بویراحمد، توسعه نیافتگی، توسعهنیافتگی

جدول 4-3- مشخصات سن و جنس نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..71جدول 4-4- سطح تحصیلات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..72جدول 4-5- شغل افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….73جدول 4- 6- توزیع فراوانی بر حسب ویژگیهای فردی در روستاهای توسعهنیافته………………………………………………………..74جدول 4-7- ویژگیهای فردی روستاهای توسعهیافته……………………………………………………………………………………………………….75جدول 4-8 – تحلیل عاملی عوامل […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575