موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد، جمع بندی از مرور پیشینه نگاشتهها، معرفی منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد، جمع بندی از مرور پیشینه نگاشتهها، معرفی منطقه مورد مطالعه

افشانی و همکاران (1390) پژوهشی را با عنوان مقایسهی نقاط روستایی کشور بر اساس شاخصهای […]

مطالعات تجربی پیرامون علل توسعهنیافتگی روستاهای ایران، نظریه انگیزه به پیشرفت، ابعاد سرمایه اجتماعی

مطالعات تجربی پیرامون علل توسعهنیافتگی روستاهای ایران، نظریه انگیزه به پیشرفت، ابعاد سرمایه اجتماعی

وی به وابستگی جدید توجه دارد و متمایز از نظرات فرانک و باران است. به […]

نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز، نظریه مراحل رشد روستو، فعالیتهای اقتصادی

نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز، نظریه مراحل رشد روستو، فعالیتهای اقتصادی

هیگنراجرزنوسازی اقتصادینوسازی اقتصادیروستوشومپیتر شکل 2-6- حوزههای نظریههای نوسازی ازکیا و غفاری، 13862-7-1-1-1- نظریه ساخت اجتماعی […]

جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب، توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب، جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران

جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب، توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب، جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران

ضعف جسمانیضعف جسمانیفقرفقر شکل 2-1- تله محرومیت (چمبرز، 1376)این عوامل با هم ارتباط علیّ متقابل […]