فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته، تاریخچه توسعه روستایی در ایران، آثار و پیامدهای توسعه روستایی

فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته، تاریخچه توسعه روستایی در ایران، آثار و پیامدهای توسعه روستایی

2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستاییروستا بستر گسترده توسعه کشاورزی است. بنابراین، توسعه کشاورزی در […]

کشورهای در حال توسعه، کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد

کشورهای در حال توسعه، کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد

فهرست شکلها و نمودارهاعنوان صفحه شکل 2-1- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی………………………………………………………………………………………………14شکل 2- 2- […]

شهرستان بویراحمد، توسعه نیافتگی، توسعهنیافتگی

شهرستان بویراحمد، توسعه نیافتگی، توسعهنیافتگی

جدول 4-3- مشخصات سن و جنس نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………..71جدول 4-4- سطح تحصیلات مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..72جدول 4-5- […]

راهبردهای توسعه روستایی، کدگذاری انتخابی، مناطق روستایی

راهبردهای توسعه روستایی، کدگذاری انتخابی، مناطق روستایی

4-2-4-3- کدگذاری انتخابی و طراحی مدل…………………………………………………………………………………………………….894-2-4- 4- خط سیر داستانی……………………………………………………………………………………………………………………………91فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….93 5-1- […]

کدگذاری محوری، مناطق روستایی، توسعهنیافتگی

کدگذاری محوری، مناطق روستایی، توسعهنیافتگی

4-3-1-1- ویژگیهای سن و جنس افراد………………………………………………………………………………………………………….704-3-1-2- سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….714-3-1-3- شغل افراد مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………724-3-1-4- ویژگیهای فردی در […]

تعاریف مفهومی، تعاریف مفهومی، مناطق روستایی

تعاریف مفهومی، تعاریف مفهومی، مناطق روستایی

3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………633-3- نحوه تجزیه و تحلیل دادهها در کل مراحل پژوهش……………………………………………………………………………………………..643-4- تعاریف […]