دیدگاه متفکران اسلامی در باب هویت و هویت دینی، فعالیت های اجتماعی، ساختارهای اجتماعی

دیدگاه متفکران اسلامی در باب هویت و هویت دینی، فعالیت های اجتماعی، ساختارهای اجتماعی

پارسونزپارسونزیکی ازمهمترین جامعه شناسان نظم گرای معاصراست و از دیدگاه کلان به جامعه می نگرد.او […]