اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب فراگیر، جنبه های فیزیولوژیک

اختلال استرس پس از سانحه، اختلال اضطراب فراگیر، جنبه های فیزیولوژیک

جنبه های حرکتیجنبه های شناختیجنبه های فیزیولوژیکیلرزش از جا پریدنلکنت زبانتفکرات تصوراتخاطراتضربان قلب، تعریقدفعات تنفس  مؤلفه های […]