طبقه بندی و تشخیص اختلال وسواس فکری عملی، طبقه بندی اختلال وسواس فکری – عملی، اختلال شخصیت وسواسی جبری

طبقه بندی و تشخیص اختلال وسواس فکری عملی، طبقه بندی اختلال وسواس فکری – عملی، اختلال شخصیت وسواسی جبری

الف) تعریف نظری: کارکرد های اجرایی اشاره دارد به مجموعه فرایند های شناختی که سایر […]

تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال وسواس فکری عملی

تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال وسواس فکری عملی

جدول أ6: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس […]