تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال وسواس فکری عملی

تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال وسواس فکری عملی

جدول أ6: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس […]