اجزای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه یافته، هنجارهای انتزاعی یا فشارهای اجتماعی، گرایش و نگرش نسبت به رفتار

اجزای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه یافته، هنجارهای انتزاعی یا فشارهای اجتماعی، گرایش و نگرش نسبت به رفتار

1 ) فرد دید مثبتی نسبت به انجام رفتار داشته باشد (نگرش).2 ) فرد احساس […]