5 آوریل -

مفهوم اعتماد در ادبیات سازمانی، اعتماد مبتنی بر بازدارندگی، اعتماد بر پایه بازدارندگی

حمایت کاری : این بعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.قابلیت اطمینان : شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن […]

Read More
5 آوریل -

مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز، طبقه بندی الونن و همکاران، جنبه های مدیریتی اعتماد

19-2. طبقه بندی های اعتمادطبقه بندی های متفاوتی از اعتماد ارائه شده است که هر کدام با توجه به زمینه مورد مطالعه و سطح تجزیه و تحلیل با هم متفاوتند. در ادامه به تعدادی از این طبقه بندی ها اشاره […]

Read More
5 آوریل -

اعتماد عام یا تعمیم یافته، اعتماد تعمیم یافته، روانشناسی اجتماعی

مفهوم اعتماد ریشه در ادبیات ارسطو دارد؛ لذا در مورد اینکه اعتماد چیست و چگونه می توان به اعتماد در محل کار دست پیدا کرد توافق اندکی وجود دارد. این واژه از دیدگاههای متفاوتی، در طی چندین دهه مطالعه شده […]

Read More
5 آوریل -

آثار و پیامدهای رعایت عدالت در سازمان، تبیین عدالت موجود بین مدیریت و سازمان، محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه

اگر فضای تحقق اهداف سازمان بدون مانع و بدون محدودیت در نظر گرفته شود، مدیریت چندان کار دشواری نخواهد بود، زیرا در عرصه های فاقد محدودیت، همواره می توان مدیر موفقی بود. در واقع اگر اهداف مادی، بدون هیچ شرط […]

Read More
5 آوریل -

تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت، علل عدم تحقق عدالت در سازمان ها، عدالت مراوده ای

همچنین محققین نشان دادند که افراد تا یک حد معینی از نابرابری را می پذیرند چنانچه فرآیندهایی که منجر به تصمیمات توزیع می شود، عادلانه باشد و یا به عبارت دیگر در صورتی که رویه های تصمیم گیری در سازمانها، […]

Read More
5 آوریل -

نظریه‌های محتوایی واکنشی، نظریه‌های فرآیندی منفعل، نظریه‌های فرآیندی مؤثر

1-7-2. نظریه‌های محتوایی واکنشی این نظریه‌ها موضوع چگونگی واکنش افراد به رفتارهای غیر منصفانه را بررسی می‌کنند. از مجموع نظریه‌هایی که در این طبقه قرار می‌گیرند، می‌توان به نظریه عدالت توزیعی هومانز (1961)، نسخه‌های مختلف تئوری تسهیم متناسب متعلق به […]

Read More
5 آوریل -

عدالت در سازمان و مدیریت، نظریه تبادل اجتماعی، اهمیت عدالت سازمانی

5-2. عدالت در سازمان و مدیریت: رعایت عدالت در سازمان می تواند تأثیر زیادی در افزایش کارایی و اثر بخشی یک سازمان و فعالیت‌های یک مدیر داشته باشد. زمینه های بروز ناعدالتی از سوی یک سازمان یا مدیریت آن، کارکنان […]

Read More
5 آوریل -

سیر تکاملی مفهوم عدالت سازمانی، مفهوم عدالت سازمانی، نظریه برابری آدامز

جدول (1-2) توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمرو عدالت سازمانیانواع عدالت در سازمان توصیفعدالت سازمانی مطالعه تصورات افراد از انصاف در سازمان ( گرین برگ و کراپانزانو ، 2001)عدالت توزیعی عدالت توزیعی به نگرانیهای کارکنان در رابطه با توزیع […]

Read More
5 آوریل -

مفهوم لغوی عدالت و عدالت سازمانی ادراک شده، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، قانون گرایی در سازمان کار

عدالت رویه ای: در این پژوهش منظور از عدالت رویه ای، نمره ای است که هریک از آزمودنی ها در پاسخ به گویه های 6 تا 10 پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به دست می آورند.عدالت تعاملی ( مراوده […]

Read More
5 آوریل -

وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعه قابلیت های انسانی، عدالت سازمانی ادراک شده

فرضیه 1) بین عدالت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.فرضیه 2) بین اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد.فرضیه 3) مؤلفه های […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574