ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی آموزشی، عملکرد مدیران

ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی آموزشی، عملکرد مدیران

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….226فهرست جداولعنوان صفحهجدول 2-1 دسته بندی الگوهای عمده ارزشیابی آموزشی(خنیفر، 1381) 23جدول2ـ2 تفاوت […]