انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان، اختلال اضطراب فراگیر، نشانه های افسردگی

انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان، اختلال اضطراب فراگیر، نشانه های افسردگی

6)تمرکز مجدد بر برنامه ریزی:تفکر درباره ی برنامه هایی که برای مداخله در اتفاقات طرح […]

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پایه تحصیلی دانش آموزان، تنظیم شناختی هیجان

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پایه تحصیلی دانش آموزان، تنظیم شناختی هیجان

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………… 145فهرست جدول هاعنوان صفحه جدول 2-1- ویژگی های افراد با نمره بالا […]