5 آوریل -

استرس شغلی در کتابداران، روش جستجوی پیشینه‌ها، نشریات الکترونیکی

کیفیت هواتجهیزات و ماشینآلات بدون محافظعوامل فردی: افراد در محیط کار به شیوههای مختلفی به عوامل استرسزا پاسخ میدهند. در مواردی این امر میتواند به ویژگیهای روان‌شناختی یا شخصیتی فرد مرتبط باشد. در این مورد باید به ویژگیهای شخصیتی و […]

Read More
5 آوریل -

مدل‌های استرس شغلی، تعریف استرس شغلی، بهداشت و ایمنی

عدم تناسب واقعی: موقعیتی که در نتیجه یکی از موارد زیر رخ میدهد:تناقض میان تواناییهای مشاهدهشده فرد با تقاضاهای واقعی؛تناقض میان تقاضاهای مشاهدهشده با تواناییهای واقعی؛ترکیبی از دو مورد مکانیزم دفاعی مذکور.مدل تقاضا-کنترل به عنوان تعامل میان تقاضاهای شغلی (استرس […]

Read More
5 آوریل -

اندازه‌گیری استرس، روانشناسی صنعتی، خود گزارش دهی

2-4-1-2. تعاریف استرساسترس واژهای است که دارای مفاهیم و کاربردهای متفاوتی است و تا کنون محققان زیادی سعی به تعریف آن کردهاند (برای مثال سلیه، 1956؛ ولف و گودل، 1968؛ کوفر و آپلی، 1964؛ لازاروس، 1966؛ مکگراس، 1970؛ کوکس، 1978؛ […]

Read More
5 آوریل -

ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس، توصیف و تشریح استرس، مدیریت آموزشی

پرسشنامه ارزیابی سازمانی میشیگانرضایت شغلی کلیمناسب برای پرسشنامههای طولانی و تشریحیپیمایش رضایت شغلیرویکرد چهریزهایپایایی و روایی مناسب، بسیار رایجنمایهی توصیفی شغلرویکرد چهریزهایمحدود به پنج جنبه شغلیپرسشنامه رضایت مینهسوتارویکرد چهریزهایبسیار خاص و دقیق، 15 تا 20 دقیقه زمان برای تکمیلپیمایش تشخیصی […]

Read More
5 آوریل -

نظریهی سلسله مراتب نیازها، سلسله مراتب نیازهای مازلو، تبیین مفهوم رضایت شغلی

با وجود آنکه رضایت شغلی برای دهههای متوالی است که موضوع بسیاری از تحقیقات مدیریت، سازمان، و روانشناسی است؛ در ابتدای قرن بیستم، تحقیقات رضایت شغلی توجه تعداد کمی از محققان را به خود جلب کرده بود و پژوهشگران حوزههای […]

Read More
5 آوریل -

اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مبانی نظری کیفیت زندگی

کاسیومشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، سلامت، امنیت شغلی، جبران برابر، محیط امن، افتخارکاپلمنحمایت خانوادگی سازمانی، تعهد عاطفی، تعارض خانوادگی کاری، کار هفتگی فشرده، انعطافپذیری در محیط کار، حمایتهای اجتماعی و اطلاعاتی، انعطافپذیری در زمان، حمایت و توجه به […]

Read More
5 آوریل -

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری، مفهوم کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری به عنوان هدفی تلقی میشود که از طریق ایجاد مشاغل و محیطهای چالشبرانگیزتر، ارضاکننده و تأثیرگذار برای افراد در کلیه سطوح سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمانی میشود؛کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی در نظر گرفته میشود گه […]

Read More
5 آوریل -

نقش و اهمیت کیفیت زندگی کاری، تعریف کیفیت زندگی کاری، مسئولیت و عزت نفس

کیفیت زندگی کاری یک شیوه تفکر در مورد مردم، کار، و سازمانهاستسِرجی، افراتی، سیگل، و لی2001… رضایت کارکنان (با طیف گستردهای از نیازها) از منابع، فعالیتها، و درآمدهای بدست آمده در محل کار، بیانگر کیفیت زندگی کاری است.همانطور که ذکر […]

Read More
5 آوریل -

تعریف و توصیف مفهوم کیفیت زندگی کاری، تاریخچه کیفیت زندگی کاری، تعاریف کیفیت زندگی کاری

سرانجام، در اواخر دههی 1960 یکی از کارمندان شرکت جنرال موتورز با نام ایروین بلوستون برای اولین بار از لفظ کیفیت زندگی کاری استفاده کرد. این برنامه اولین برنامهی کیفیت زندگی کاری در ایالات متحده به شمار میرفت که به […]

Read More
5 آوریل -

کیفیت زندگی کاری، فضای کلی زندگی، انسجام اجتماعی

آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی فضای کلی زندگی با میزان استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانههای عمومی کشور تفاوت معنادار وجود دارد؟آیا میان ضرایب همبستگی مؤلفه‌‌‌ی یکپارچگی و انسجام اجتماعی با […]

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574