کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کیفیت زندگی کاری

کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کیفیت زندگی کاری

در هر صورت، پس از بررسی و ارزیابی پرسشنامهها از طریق بسته نرمافزاری SPSS ضرایب […]