ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس، توصیف و تشریح استرس، مدیریت آموزشی

ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس، توصیف و تشریح استرس، مدیریت آموزشی

پرسشنامه ارزیابی سازمانی میشیگانرضایت شغلی کلیمناسب برای پرسشنامههای طولانی و تشریحیپیمایش رضایت شغلیرویکرد چهریزهایپایایی و […]

اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مبانی نظری کیفیت زندگی

اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مبانی نظری کیفیت زندگی

کاسیومشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، سلامت، امنیت شغلی، جبران برابر، محیط امن، افتخارکاپلمنحمایت […]