سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران، تاثیر تعریف فرهنگ بر سیاست‌گذاری، سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان

سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران، تاثیر تعریف فرهنگ بر سیاست‌گذاری، سابقه سیاست‌گذاری فرهنگی در جهان

برنامهریزی در مقابل سیاستگذاری، فرآیندی خردتر است. در واقع سیاستگذاری شامل رهیافتهای کلی و پاسخ […]

تمایز برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی، فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، فرهنگ و سیاست‌گذاری

تمایز برنامه‌ریزی فرهنگی و سیاست‌گذاری فرهنگی، فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، فرهنگ و سیاست‌گذاری

آنچه در این تحقیق تحت عنوان سیاستهای فرهنگی رسمی ایران به آنها پرداخته میشود عبارتند […]