، ،

، ،

رنه لافراژ در تفسیر این سخن سارتر چنین مینویسد:سارتر میگوید هستی انسان قبل از اساس […]

، ،

، ،

ضرورت شناخت انسانتوافق بر سر یک تعریف دقیق و منطقی از انسان تقریباً محال است، […]

، ،

، ،

از نظر کییرکگور پیامدهای حاصل از هبوط، که وی خودِ انسان را مسئول آن میداند، […]