نیاز ، ،

نیاز ، ،

در پژوهش حاضر جهت سنجش گرایشهای معنوی از پرسشنامه «گرایشهای معنوی»(شریفی و همکاران،1387) استفاده شد. […]