نیاز ، ،

نیاز ، ،

شنیدن صرفاً تبدیل جریان مکانیکی به جریان الکترونیکی است ولی گوش دادن یا شنود موثر […]

کلمات، ،

کلمات، ،

خواندننسبتا زیاد1گفتنبسیار زیادشنیدن منبع :رضائیان،1384: 2192-16 . قالبهای پیام 2-16-1 . کلمات 49برای بیان فکری […]