مدل های مربوط به عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد، مقدمه، مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد

مدل های مربوط به عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد، مقدمه، مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد

3-1-5. راهبرد مقابله اجتنابی، مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب […]