مدل های مربوط به عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد، مقدمه، مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد

مدل های مربوط به عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد، مقدمه، مدل های مربوط به گذارهای تحولی برای مصرف مواد

3-1-5. راهبرد مقابله اجتنابی، مستلزم فعالیت ها و تغییرات شناختی است که هدف آنها اجتناب […]

، ،

، ،

101، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19فرافکنی خرابکاری102، 4، 6، 8، 10، […]

نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به خرابکاری، مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان، دلبستگی به والدین و همسالان

نمرهگذاری مؤلفههای مربوط به خرابکاری، مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان، دلبستگی به والدین و همسالان

دلبستگی به مادردلبستگی به پدردلبستگی به همسالضریب آلفای کرونباخ845/0876/0800/0826/0656/0644/0874/0847/0498/0902/0920/0894/0روایی پرسشنامۀ دلبستگی به والدین و همسالان: […]

پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان، اعتماد ، نمرهگذاری کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان

پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان، اعتماد ، نمرهگذاری کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان

مطالعات بومشناختی در دانشگاه شیکاگو، بر روی خرابکاری، خرابکاری را به عنوان مرض جوامع مدرن […]